NAKIVO – backup maszyn wirtualnych VMware i Hyper-V oraz instancji Amazon EC2